Socialinio darbo katedra

Adresas: Dariaus ir Girėno g. Nr.8, LT- 92255 Klaipėda

Telefonas: +370 610 05625

Elektroninis paštas: a.virbaliene@kvk.lt

                             akvile.virbaliene@gmail.com

Katedros vedėja – doc. dr. Akvilė Virbalienė

Studijų sritis: socialinių mokslų studijų sritis

Studijų kryptis: Socialinis darbas

Katedroje vykdoma Socialinio darbo studijų programa

Socialinis darbas (653L50007);

Programa akredituota iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Socialinio darbo studijų programa skirta parengti socialinius darbuotojus, gebančius nuolat besikeičiančioje visuomenėje profesionaliai ir kūrybiškai taikyti socialinio darbo žinias ir įgūdžius teikiant socialinę pagalbą skirtingoms klientų grupėms, įsipareigojant socialiniam teisingumui, žmogaus teisėms ir profesinei etikai.

Karjeros galimybės.

Absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos institucijose, viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuose.

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
 Virbalienė Akvilėdocentė, mokslų daktarėakvile.virbaliene@gmail.com
 Buivydaitė Eglėasistentėb.egle@takas.lt
 Daukantienė Danutėlektorėdanute.daukantiene@gmail.com
 Liukienė Ramunėlektorėramune.kaminskiene@gmail.com
 Kasnauskienė Jolantalektorėj.kasnauskiene@kvk.lt
 Kraniauskienė Sigitadocentė, mokslų daktarėsigitak@yahoo.com
 Pocienė Kristinalektorėkristina@gaigalaitis.lt
 Poimanskienė Vidalektorėvidapoimanskiene59@gmail.com
 Račkauskienė Skaidrėlektorėskaidre.rackauskiene@mail.lt
 Ramanauskas Rimantaslektoriusrimantas@gaigalaitis.lt
 Stankaitienė Dianalektorėdianastankaitiene@takas.lt
 Šoparienė Raimondaasistentėraimondasopariene@gmail.com
 Šumskienė Aldonalektorėsumskiene28@gmail.com
 Virbalis Tomaslektoriustomas.virbalis@gmail.com
 Saudargė Odetaasistentėodetakareivaite@gmail.com
 Tauraitė Janušauskienė Gitanalektorėg.janusauskiene@kvk.lt
 Juškienė Vainetadocentė, mokslų daktarėvainetajusk@yahoo.com

PATVIRTINTA

Klaipėdos valstybinės kolegijos

Sveikatos mokslų fakulteto dekano

2014-09-12 įsakymu Nr. SSV1-35

SOCIALINIO DARBO KATEDROS DĖSTYTOJŲ KONSULTAVIMO LAIKAS
2014 – 2015 M. M. RUDENS SEMESTRE 

DĖSTYTOJO PAVARDĖ, VARDASKONSULTAVIMODIENAKONSULTAVIMO LAIKASKONSULTAVIMOVIETA
Buivydaitė  EglėPenktadienis1100 – 120030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Daukantienė  DanutėAntradienis1600 – 170030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Kasnauskienė  JolantaKetvirtadienis1530 – 163030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Kraniauskienė  SigitaTrečiadienis1300 – 133030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Liukienė  RamunėTrečiadienis1330 – 143030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Pocienė  KristinaPenktadienis1200 – 130030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Ramanauskas RimantasPenktadienis1200 – 123030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Poimanskienė  VidaKetvirtadienis1400 – 150030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Račkauskienė  SkaidrėKetvirtadienis1500 – 160031 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Saudargė OdetaPirmadienis 1420 – 152030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Stankaitienė  DianaKetvirtadienis 1700 – 180030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Šumskienė  AldonaPirmadienis 1530 – 163030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Šoparienė RaimondaPirmadienis 1700 – 180030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Tauraitė Janušauskienė GitanaAntradienis1600 – 1700123 kab.,Jaunystės g.1
Virbalienė AkvilėTrečiadienis1500 – 160030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
Virbalis  TomasTrečiadienis1600 – 170030 kab.,Dariaus ir Girėno g.8
 

Katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 • Virbalienė A., Žydžiūnaitė V. (2010). Paauglių orumas: mokiniai mokykloje ir asmeninėje aplinkoje. Vilnius: VPU.
 • Kraniauskienė S., Kraniauskas L. ir kt. (2012). Klaipėdos diskursai 1990-2010 m.: sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija (skyrius monografijoje, 111-174 psl.). Klaipėdos universiteto leidykla.
 • Kasnauskienė J. Individualus socialinio darbo procesas. Metodinė priemonė. KU leidykla, 2010. ISBN 978-9955-18-476-8.
 • Kraniauskienė S. Sociologijos pagrindai: pagrindinės sociologijos temos. Vilnius: UAB Ciklonas, 2009, (mokomoji knyga). ISBN 978-9955-880-54-7.
 • Račkauskienė S., Kasnauskienė J. Socialinio darbo, skatinant laikino – savarankiško gyvenimo namų klientų užimtumą, metodika ir priemonių paketas, socialinės rizikos šeimoms. Metodinė knyga. 2010, Leidykla „Homo liber“, ISBN 978-609-446-007-4.
 • Valeckienė D. ,Valaitienė A., Konfliktų valdymas. Metodinė knyga. ISBN 978-9955-893-09-7.
 • Kasnauskienė  J., Baraldsnes Dž. Darbdavių ir negalią turinčių asmenų  į (si)darbinimo lūkesčiai ir perspektyvos. Taikomieji tyrimai – visuomenės kaitai. Mokslinių straipsnių rinkinys. 2012, Nr.7. ISSN 1822 -3575.
 • Kraniauskienė S.,  (2013).Normatyvinis ir funkcinis kartų solidarumas Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas. Nr.1 (32). VU.
 • Kraniauskienė S.,  Gedvilaitė-Kordušienė M. Sociologija. Mintis ir veiksmas. ISSN: 1392-3358. Nr. 2(31). 239-264 p.   Duomenų bazės: International Bibliography of Social Sciences, Sociological Abstracts, SocINDEX with Full Text, International Political Science Abstracts, C.E.E.O.L., Proquest Social Science Journals.
 • Kaminskienė R. Kaip ugdyti tai, kas savaime aišku ir neginčytina? www.gtinstitutas.lt.
 • Daukantienė D. Neįgaliųjų socialinio dalyvavimo ir psicho emocinės sveikatos patirtys: žvalgomojo tyrimo rezultatai. Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu. Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISBN 987-9955-18-717-2. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos pranešimų medžiaga.
 • Kraniauskienė S.,  (2012).Kelias į suaugusiųjųpasaulį kinta.   Demografija ir mes. Nr.6. ISSN 2029-736X. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centro Demografinių tyrimų institutas.
 • Daukantienė D. Alternatyvioji komunikacija ir jos taikymas asmenims turintiems sunkią negalią. Kūrybiški metodai reabilitacijoje – 12. Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISBN 987-9955-18-685-4. Tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos pranešimų medžiaga.
 • Virbalis T. Eutanazija – geros mirties samprata postmoderniame pasaulyje. Applied research in health and social sciences: interface and interaction. Klaipėdos valstybinė kolegija. Specialus žurnalo  numeris „Socialinis darbas su šeima“. Duomenų bazės: Index Copernicus; Lituanistika.
 • Račkauskienė S., Kasnauskienė J.,  Virbalienė A.The Social Workers Intrinsic and Extrinsic Motives to Work Social Work. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences. 2013;  3(3): 63-69 (p-ISSN: 2163-1948    e-ISSN: 2163-1956). http://www.sapub.org/journal/indexing.aspx?journalid=1028. Duomenų bazės:Contemporary Science Association Databases (USA), EBSCO, Index Copernicus et al.
 • Račkauskienė S., Virbalienė A., Karpavičiūtė S. The Factors that Motivate The Social Workers to Act in Professional Area. Applied Research in Health & Social Sciences: Interface & Intera; 2012, Vol. 1 Issue 9, p.85. Duomenų bazės: Index Copernicus; EBSCO host databases SocIndex.
 • Juškienė V. (2012). Edukaciniai pslamių aspekatai. Tiltai, priedas: Mokslo darbai, Nr.43. Krikščioniškosios vertybės kultūros ir istorijos kontekste. Klaipėdos universiteto leidykla.
 • Juškienė V., (2012). Grįžtamoji informacija kaip studijų proceso tobulinimo veiksnys: student požiūris. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Šiaurės Lietuvos kolegija.
 • Virbalienė A., Račkauskienė S.  Social rehabilitacion process for victims of prostitution and trafficking women. Applied research in health and social sciences: interface and interaction. Klaipėdos valstybinė kolegija (2011) 1(8): 81-88.
 • Virbalienė A., Račkauskienė S., Šumskienė A. Bendrųjų kompetencijų svarba socialinio darbuotojo profesinėje veikloje. Profesinės studijos: teorija ir praktika. Šiaulių kolegija. ISSN 1822-3648/ 2011/8.
 • Kraniauskienė S.,  (2011).Tapsmas suaugusiuoju: Jaunimo socialinė branda Lietuvoje. (Mokslo studija). ISSN 2029-8625. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų centras.
 • Kraniauskienė S.,  Lietuvoje jaunimas tėvų namuose užsibūna vis ilgiau. Demografija ir mes. Nr. 1, ISSN 2029-736X.
 • Valeckienė D. Elektroninių patyčių tarp 5-12 klasių mokinių prevencijos gairės mokykloje: mokinių ir pedagogų požiūris. Tiltai 2011, 3(56) ISSN 1392-3137.
 • Juškienė V. (2012). Gailestingumo raiška krikščioniškame ugdyme. Soter (Religijos mokslų žurnalas), nr. 41(69), p.141-154. ISSN 1392-7450.
 • Virbalis T. Oniomania – as a result of consumer culture. Applied research in health and social sciences: interface and interaction. 1(8). Index Copernicus host databases. (2011) 1(8): 81-88.
 • Juškienė V., (2011). Pilietiškumas kaip krikščioniška vertybė. Tiltai (socialiniai mokslai), Nr. 3 (56). Klaipėdos universitetas.
 • Juškienė V., (2011). Katalikiškųjų gimnazijų veikla Telšių vyskupijoje 1918-1940 m. Tiltai (Socialiniai mokslai), priedas: Mokslo darbai, Nr.42, Telšių vyskupijai -85 metai. Klaipėdos universitetas.
 • Kasnauskienė J., (2011). Emplyment opportunities for people with disabilities in labour market: Lithuania. ANNEX to the Distance Education course. Ability not Disability in workplace. 114-139. Riga, Latvija. ISBN 978-9934-8110-8-1.
 • Kasnauskienė J., (2010). Employment opportunities for people with disabilities inlabour market. Applied research in health and social sciences: interface and interaction. Klaipėdos valstybinė kolegija, No. 1(7), 44-54. ISSN 1822-33388.
 • Juškienė V., (2010). Female image in  the Biblical Text: Aspect of Creationism. Tiltai (Socialiniai mokslai), Nr. 3 (52). Klaipėdos unoversitetas.
 • Juškienė V., (2010). Moteris biblinėje tradicijoje: kūrimointerpretacijos. Mokslinės-praktinės konferencijos “Moteris ir tradicijos” straipsnių rinkinys. Klaipėdos universitetas.
 • Juškienė V., (2009). Religinio ugdymo Lietuvoje juridiniai aspekatai. Tiltai (socialiniai mokslai), priedas Nr.40, Sielovados, kultyūros ir mokslo sankirtos. Klaipėdos valstybinė kolegija.
 • Virbalienė A. Social workers who work with persons with Alzheimer’s disease and their experiences that influence the risk of burnout sindrome. Applied research in health and social sciences: interface and interaction. Klaipėdos valstybinė kolegija 1(8): 81-88.
 • Borisova R. Globos namų gyventojų požiūris į senatvę.// Profesinės studijos: teorija ir praktika. Šiauliai, 2008 (4), ISSN 1822 – 3648.
 • Juškienė V. Sociopolitical condition for the development of catholic confessional schools in Lithuania in 1918-1940 and 1990-2008.// Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika/Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction. KLK, 2009, Nr. 6 (1), 34-42 psl. ISSN 1822-33388.
 • Kasnauskienė J.,  Račkauskienė S.  Smurto priežastys prieš moteris socialinės rizikos šeimose, smurto teorijų kontekste//Profesinės studijos: teorija ir praktika. Šiauliai, 2008. (4). ISSN 1822 – 3648.   
 • Poimanskienė V. Studentų motyvacijos transformacija studijų procese.// Profesinės studijos: teorija ir praktika. Nr. 4. Šiauliai, 2008. ISSN 1822 – 3648.
 • Račkauskienė S., Kasnauskienė J. Expression of interaction between a homeless and social worker. Applied research in health and social sciences: interface and interaction. Klaipėda, 2009, No. 6(1). 23 – 29 psl. ISSN 1822 – 33388.
 • Šumskienė A., Kriukienė I. Organization of Inter-institutional Team Work Reducing Social Disjuncture of Children growing in Social-Risk Families:Conceptual Frame Work. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Nr. 6 (1), KLK, 2009,. 23-28 psl. ISSN 1822-33388.
 • Virbalienė A., Žebrauskaitė A. Socialinio darbuotojo – tarpininko vaidmuo, dirbant su rizikos grupės vaikais.// Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. KLK, 2008, 3, p.23-31. ISSN 18222-3338.
 • Račkauskienė S., Kasnauskienė J. Methods of dealing with occupational burnout at social work. Applied research in health and social sciences: interface and interaction. 2010, No. 1(7), ISSN 1822 – 33388.
 • Račkauskienė S., Stankaitienė D. Socialinių paslaugų organizavimas ir vertinimas Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre. Leidinys „Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis“ ISBN 978-609-401-048-4, UDK 364(474.5) So-17.
 • Šumskienė A,
 • Virbalienė A., Minkutė R., Audzevičienė R. (2008). Etikos dimensijų raiška teikiant socialinio darbo paslaugas stacionariose globos įstaigose.Studija – kompendiumas.III tomas. „Paslaugų teikimo tobulinimas“. Klaipėda: VšĮ Socialinių mokslų kolegija, S. Jokužio leidykla – spaustuvė.
 • Virbalienė A., Virbalis T. (2010). The importance of spiritual experiences for the persons with addictive disorders during the period of recovery. Applied research in health and social sciences: interface and interaction. Klaipėdos valstybinė kolegija 1(7): 30-37. Index Copernicus; EBSCO host databases SocIndex.
 • ·Virbalienė A., Žydžiūnaitė V., (2010). Dignity self- development as the result of shared activity among teenagers. The 12th Biennial Conferences of the European Association for research on Adolescence (EARA). MEDIMOND International Proceedings. R. Žukauskienė (ed.). Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, May 12-15, 2010. Pianoro (Bologna), Italy: MONDUZZI EDITORE Inernational Proceedings Division. p. 271-276. [ISI Proceedings Conference Proceedings Citation Index, Web of Science.
 • ·Borisova R., (2010). Socialinės pagalbos tobulinimo galimybės šeimoms, auginančioms vaikus su proto negalia. Leidinys Socialinis darbas ir slauga. ISBN 978-9955-893-07-3. Klaipėdos valstybinė kolegija.
 • ·Daukantienė D., (2010). Spalvų muzikos terapijos metodo taikymas dienos socialinės globos įstaigoje. ISBN 978-9955-18-530-7. Klaipėdos universiteto leidykla.

Parašykite komentarą