Kultūros ir edukologijos katedra

Kultūros ir edukologijos katedra

Adresas: Jaunystės g.1, LT- 91274 Klaipėda
Telefonas: Mob. 8 616 839 09
El. paštas: v.skvarcinskiene@kvk.lt

Katedros vedėja – Lektorė Vilma Skvarčinskienė

Studijų sritis: socialiniai mokslai
Studijų kryptis: vadyba, pedagogika

Katedroje vykdomos studijų programos: 

Kultūrinės veiklos vadyba (653N28006);

Programa akredituota iki 2017-06-30 d.

Kultūrinės veiklos vadybos studijų programa skirta parengti šiuolaikišką socialinių mokslų studijų srities vadybos krypties profesinio bakalauro kvalifikacijos kultūrinės veiklos vadybininką, kuris geba profesionaliai organizuoti ir įgyvendinti kultūrinę veiklą vietos, regiono, valstybiniu ir tarptautiniu mastu.

Karjeros galimybės. Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos absolventai sėkmingai baigę studijas pagal šią programą bei įgiję profesines kompetencijas gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:

 • kultūrinės aplinkos poreikių tyrimas bei analizė;
 • kultūrinės veiklos organizavimas;
 • kultūros produktų gamyba ir platinimas;
 • edukacinės veiklos bendruomenėje plėtra;
 • kultūrinės įmonės ir organizacijos kūrimas bei administravimas.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika (653X11005);

Programa akredituota iki 2017-06-30 d.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studijų programa skirtaparengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogą, gebantį atpažinti bendruosius ir individualiuosius vaiko raidos ypatumus, išsiaiškinti esminius ikimokyklinio amžiaus vaiko poreikius ir individualizuoti jų tenkinimo būdus, planuoti, organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų veiklą, kurti vaiko fizines bei psichines galias stimuliuojančią aplinką, įtraukti šeimą į aktyvią pedagoginę sąveiką.

Karjeros galimybės.Įgyta  auklėtojo kvalifikacija  suteikia teisę dirbti visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančiose švietimo įstaigose su vaikais nuo gimimo iki 6 metų amžiaus.

Socialinė pedagogika su specializacijomis (Socialinis pedagogas bendrojo lavinimo mokykloje. Socialinis pedagogas vaikų globos namuose) (653X16006);

Programa akredituota iki 2019-06-30 d.

Socialinės pedagogikos studijų programa skirtaparengti socialinį pedagogą, kuriam suteikiamas pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija apimanti šias veiklos sritis: prevencinio darbo organizavimas; darbas su ugdymo proceso dalyviais; bendravimas ir bendradarbiavimas; savo veiklos vertinimas ir  bei tobulėjimas profesine ir asmenybine prasme.

Karjeros galimybės.Įgyta socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija suteikia teisę dirbti švietimo ir globos, neformaliojo ugdymo įstaigose (visų tipų ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose, vaikų globos, jaunimo, laisvalaikio centruose, nevyriausybinėse organizacijose), specialios paskirties švietimo ir globos institucijose (darbui su vaikais, turinčiais psichinę ir fizinę negalią, elgesio sutrikimų, vaikų resocializacijos centruose), socialinių ligų (narkotikų, psichotropinių medžiagų, alkoholio, smurto ir prievartos, prostitucijos, AIDS ir kt.) prevencijos ir reabilitacijos srityje (pedagoginiuose psichologiniuose centruose, narkomanijos ir kt. reabilitacijos centruose, specializuotuose centruose atskiroms socialinėms grupėms ir kt.) socialinės veiklos organizavimui ir vadybai (darbas bendruomenėje, vaikų teisių apsaugos skyriuose, savivaldybių ar regioniniuose socialinės paramos centruose, švietimo valdymo struktūrose ir kt.).

Pradinio ugdymo pedagogika (653X12006);

Programa akredituota iki 2013-12-31 d.

Pradinio ugdymo pedagogikos studijų programa skirtaparengti aukštąjį koleginį išsilavinimą turintį pradinės mokyklos mokytoją, gebantį vadovauti ugdymo procesui, vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą, planuoti ir tobulinti dalykų turinį, kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektinį, dvasinį vystymąsi skatinančią ugdymosi aplinką, bendradarbiauti su kitais ugdymo proceso dalyviais, organizuoti profesinės veiklos tyrimą, planuoti ir tobulinti savo profesinę veiklą.

Karjeros galimybės.Absolventas – pradinio ugdymo mokytojas galės dirbti valstybinėse, savivaldybių ir nevalstybinėse bendrojo lavinimo vidurinėse, pagrindinėse, pradinėse mokyklose bei mokyklose – darželiuose pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytoju.

 Katedros dėstytojai

Eil.Nr.Dėstytojo pavardė,vardasPareigosEl. paštas
1Bylaitė-Žakaitienė AndželikaDocentė, dr.a.zakaitiene@kvk.lt
Ivanauskas NerijusLektoriusn.ivanauskas@kvk.lt
Juodienė MarijaLektorėm.juodiene@kvk.lt
Guzauskas AlgirdasLektoriusa.guzauskas@kvk.lt
Klizaitė JūratėLektorėj.klizaite@kvk.lt
Klumbienė DaliaLektorėd.klumbiene@kvk.lt
Kvasaitė VirginijaLektorėv.kvasaite@kvk.lt
Kavolius RobertasLektoriusr.kavolius@kvk.lt
Laužikienė NijolėNeat. lektorėn.lauzikiene@kvk.lt
10 Martišauskienė DaliaDocentė, dr.d.martisauskiene@kvk.lt
11 Petrauskienė VitaLektorėv.petrauskiene@kvk.lt
12 Rupkuvienė SilvaLektorės.rupkuviene@kvk.lt
13 Slušnienė GiedrėDocentė, dr.g.slusniene@kvk.lt
14 Tamašauskienė RūtaLektorėr.tamasauskiene@kvk.lt
15 Skvarčinskienė VilmaLektorėv.skvarcinskiene@kvk.lt
16 Valaitienė AurelijaLektorėa.valaitiene@kvk.lt
 17Varneckienė AniutaLektorėa.varneckiene@kvk.lt

Kultūros ir edukologijos katedros dėstytojų konsultavimo grafikas 2014-2015 m.m

(rudens semestras)

Eil.Nr.Dėstytojo pavardė,vardasSavaitės dienaEl. paštas
IIIIIIIV
 1Bylaitė-ŽakaitienėAndželika  15.00-16.30409 a. a.zakaitiene@kvk.lt
Ivanauskas Nerijus  15.00-16.30409 a. n.ivanauskas@kvk.lt
Juodienė Marija  15.00-16.30403 a. m.juodiene@kvk.lt
GuzauskasAlgirdas  15.00-16.30409 arba SMF biblioteka a.guzauskas@kvk.lt
Klizaitė Jūratė15.00-16.00401 a.   j.klizaite@kvk.lt
Klumbienė Dalia 13.30-14.30401 a.  d.klumbiene@kvk.lt
Kvasaitė Virginija15.00-17.00409 a.   v.kvasaite@kvk.lt
Kavolius Robertas  15.00-16.30409 a. r.kavolius@kvk.lt
Laužikienė Nijolė  15.16.30409 a. n.lauzikiene@kvk.lt
10 MartišauskienėDalia  Kas antrą trečiadienį nuo 14.15 iki 15.00 011 a. d.martisauskiene@kvk.lt
11 Petrauskienė Vita   13.30-14.30409 a.v.petrauskiene@kvk.lt
12 Rupkuvienė Silva  15.00-16.00401 a. s.rupkuviene@kvk.lt
13 Slušnienė Giedrė   13.00-14.00401a. (Jaunystės g.2)g.slusniene@kvk.lt
14 TamašauskienėRūta 13.30-15.00401 a.  r.tasmasauskiene@kvk.lt 
15 SkvarčinskienėVilma 15.30-16.30409 a. 15.30-16.30409 a.v.skvarcinskiene@kvk.lt
16 Valaitienė Aurelija  15.00-16.30401 a. a.valaitiene@kvk.lt
17 VarneckienėAniuta   15.10-16.10401 a.a.varneckiene@kvk.lt

Katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 • A. Bylaitė-Žakaitienė. Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra XX amžiuje. Monografija. Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISBN 978-9955-18-688-5.
 • A. Guzauskas. Renginių organizavimas. Metodinė medžiaga studentams ir renginių organizatoriams. KVK, „UAB Vitae Litera“, 2011. 978-609-454-042-4.
 • R. Kavolius, D. Klumbienė.  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir elgesio problemų raiška. Savarankiškų studijų vadovas. Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, ISBN 978-9955-18-483-6.
 • V. Skvarčinskienė. Ryšiai su visuomene kultūrinės veiklos vadybininkams. Mokomoji priemonė. KVK, „UAB Vitae Litera“, 2011, ISBN 978-609-454-040-0.
 • Slušnienė G. (KVK), Valiūnaitė A.(VDU). Lankstesnių socialinių mokslų studijų galimybės Lietuvos bei Skandinavijos šalių aukštosiose mokyklose. Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“, Leidinys įtrauktas į IndexCopernicus, EBSCO Publishing, Contemporary Science Association duomenų bazes, 2013/7, Kauno kolegija. ISSN 2029-4557.
 • Slušnienė G., Miliuvienė J. (KVK). Dvikalbių šeimų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai, ugdant vaikų kalbą. Recenzuojamas mokslinių straipsnių rinkinys „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei“ Mokslinių straipsnių rinkinys referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje, įtrauktoje į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą pripažįstamų tarptautinių duomenų bazių sąrašą 2012 /1(5), Vilniaus kolegija ISSN 2029-2279.
 • Valaitienė A.Baraldsnes D. Konfliktų valdymas. Mokomoji knyga. Klaipėda: KU leidykla, 2011. ISBN 9789955186786.
 • Martišauskienė D. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo kokybė – vienas iš pedagogų veiklos profesionalizaciją sąlygojančių veiksnių.  Žurnalas Tiltai. Nr. 2. p. 109-124. 2011.
 • Slušnienė G, Čistienė A. Ugdymo aplinkos tobulinimo metodologiniai pagrindai. „Pedagogo kūrybiškumo raiška ir galimybės planuojant, kuriant ir tobulinant modernių ugdymo aplinką“. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga KVK PF; 2011.04.28; ISBN 978-9955-18-479-9.
 • Slušnienė G.  Kolegijos dėstytojų aktyvumas ir rezultatyvumas, vykdant mokslo taikomąją veiklą. Straipsnis publikuotas mokslinės-praktinės konferencijos – „Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka studijų kokybei“ recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje. Vilniaus kolegija, 2011-05-05. ISSN 2029-2279.
 • Slušnienė G.  Pirmo kurso studentų adaptacijos ypatumai aukštojoje mokykloje.  Straipsnis publikuotas tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“ recenzuojamame mokslinių straipsnių rinkinyje Kauno kolegija, 2011-04-07.  ISSN 2029-4557.
 • Klizaitė J. Specialiojo ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje. Metodinė mokymo priemonė studentams. Klaipėda, „UAB Vitae Litera” leidykla, 2011. ISBN 978-609-454-029-51 
 • ·Tamašauskienė R. Vaikų globos institucija ir jos veiklos organizavimas. Teorinės medžiagos konspektas. Klaipėda, „UAB Vitae Litera” leidykla, 2011. ISBN 978-454-026-4.
 • Rupkuvienė S., Pociutė A. Motyvacinės aplinkos kūrimas paauglių mokomojoje veikloje. Straipsnių rinkinys. Klaipėda, 2011. ISBN 978-9955-893-11-0.
 • Varneckienė A., Brazauskienė EReading Skill formation at promary school // Spring University. Changing education in a changing society. Klaipėda, 2009.  ISSN 1822-2196.
 • Varneckienė A., Jokubaitienė VKlasės auklėtojo ir socialinio pedagogo sąveikos ypatumai sprendžiant paauglių elgesio problemas mokykloje // Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: Sandūra ir sąveika. Priedas: Vienkartinis recenzuojamas straipsnių rinkinys „Studentų tyrimų sklaida: realijos ir perspektyvos“ (el. versija). Nr. 6. Klaipėda, 2009. ISSN 1822 – 33388.
 • Rupkuvienė S. Transnacionalinės šeimos vaikų psichosocialiniai ypatumai. // Emigrantų ir imigrantų vaikų ugdymas Lietuvoje: respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Klaipėda, 2010. ISBN 978-9955-839-17-0.
 • Rupkuvienė S. Expresion of Tolerance and Intolerance to Different Views Among the Young on the Basis of Social Tension. // Applied research in health and social science: interface and interaction. Klaipėda, 2010 Nr.7. ISSN 1822-33388.
 • Klizaitė J. Klasės auklėtojo veiklos ypatumai sprendžiant atotolio vaikų mokymosi sunkumų problemas. // Emigrantų ir imigrantų vaikų ugdymas Lietuvoje: respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Klaipėda, 2010. ISBN 978-9955-839-17-0.
 • Klizaitė J. The college student‘s abilities to work with pupils of special educational needs in heterogenic class: assessment of teachers. // Applied research in health and social science: interface and interaction. Klaipėda, 2010. Nr.7. ISSN 1822-33388.
 • Tamašauskienė R. Vaikų, kurių tėvai išvykę į užsienį, gyvenimo su globėjais ypatumai psichopedagoginiu aspektu. // Emigrantų ir imigrantų vaikų ugdymas Lietuvoje: respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Klaipėda, 2010. ISBN 978-9955-839-17-0.
 • Tamašauskienė R. Vaikų globos institucija ir jos veiklos organizavimas. Metodinė priemonė aukštajai mokyklai. Klaipėda, 2010. ISBN 978-9955-839-19-4.
 • Rupkuvienė S. Socialinių pedagogų profesinių kompetencijų raiška praktinėje veikloje. Straipsnių rinkinys. Klaipėda, 2009. ISBN 978-9955-880-44-8.
 • Rupkuvienė S., Tijūnaitytė S. Bendrojo lavinimo mokyklos socialinio pedagogo veikla su vaikais, kurių tėvai išvykę dirbti į užsienį // Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: Sandūra ir sąveika. Priedas: Vienkartinis recenzuojamas straipsnių rinkinys „Studentų tyrimų sklaida: realijos ir perspektyvos“ (el. versija). Nr. 6. Klaipėda, 2009. ISSN 1822 – 33388.

Parašykite komentarą