Administravimo ir kalbų katedra

ADMINISTRAVIMO IR KALBŲ  KATEDRA

Adresas: Jaunystės g.1,LT-91274.Klaipėda

Telefonas: +370 699 28973

Elektroninis paštas: a.cistiene@kvk.lt

Katedros vedėja – Lektorė Audronė Čistienė

Studijų sritis: Socialinių mokslų

Studijų kryptis: Vadyba

Katedroje vykdomos studijų programos

Įstaigų ir įmonių administravimas (653N23004);

Programa akredituota iki 2017-06-30 d.

Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programa skirta parengti šiuolaikišką socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties profesinio bakalauro įstaigų ir įmonių administravimo specialistą darbui verslo įmonėse, valstybinėse ir  viešosiose įstaigose, išmanantį verslo tendencijas, valstybės ir organizacijų valdymo sistemas; gebantį profesionaliai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, administruojant žmogiškuosius ir materialiuosius-finansinius išteklius; gebantį taisyklingai komunikuoti ir rengti dokumentaciją valstybine ir dvejomis užsienio kalbomis; gebantį sistemingai tobulinti savo asmenybės ir profesinius įgūdžius, siekiantį karjeros, prisitaikant prie nuolatinių verslo ir visuomenės pokyčių, taikantį inovacijas, visuotinės kokybės principus.

Karjeros galimybės.Asmenys, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą, pasiekią studijų programos rezultatus, gebės savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:

 • įmonės, įstaigos (padalinio) veiklos organizavimas ir koordinavimas;
 • informacijos ir dokumentų valdymas;
 • įmonės, įstaigos (padalinio) personalo administravimas;
 • įmonės, įstaigos įvaizdžio kūrimas;
 • įmonės, įstaigos materialinių ir finansinių išteklių administravimas.

Šios studijų programos absolventai gali dirbti įvairiose verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Katedros dėstytojai

Eil. Nr.Dėstytojo vardas, pavardėPareigosEl. paštas
1.Renata ArlauskienėLektorėr.arlauskiene@kvk.lt
2.Nijolė BytautienėLektorėn.bytautiene@kvk.lt
3.Audronė ČistienėLektorėa.cistiene@kvk.lt
4.Audronė DaigorienėLektorėa.daigoriene@kvk.lt
5.Jūratė DanielienėLektorėj.danieliene@kvk.lt
6.Rima EžerskienėLektorėr.ezerskiene@kvk.lt
7.Laima KuprienėLektorėl.kupriene@kvk.lt
8.Margarita MačiūnėLeltorėm.maciune@kvk.lt
9.Ingrida MauricienėLektorėi.mauriciene@kvk.lt
10.Asta PancerovienėLektorėa.panceroviene@kvk.lt
11.Dalia ParišauskienėLektorėd.parisauskiene@kvk.lt
12.Jurgita PaužuolienėLektorėj.pauzuoliene@kvk.lt
13.Ilvija PikturnaitėDocentė, daktarėi.pikturnaite@kvk.lt
14.Zita Šakienė Lektorėz.sakiene@kvk.lt
15.Salomėja ŠatienėLektorės.satiene@kvk.lt
16.Vaida ŽegunienėLektorėv.zeguniene@kvk.lt

Katedros dėstytojų konsultavimo grafikas 2014-2015 m.m. pavasario semestrui

Eil.Nr.Dėstytojo vardas, pavardėSavaitės diena
IIIIIIIVV
1.Renata Arlauskienė  1500-1630211a.  
2.Nijolė Bytautienė  1500-1630305a  
3.Audronė Čistienė 1500-1630207a  
4.Audronė Daigorienė1500-1630415 a.(Jaunystės 2)    
5.Rima Ežerskienė1500-1545001 a. (skaitykla)    
6.Laima Kuprienė 1515-1600001 a.(skaitykla)  
7.Ingrida Mauricienė1330-1500212 a.    
9.Dalia Parišauskienė1330-1415305 a.(kas antrą sav.)    
10.Jurgita Paužuolienė  1330-1500212 a.  
11.Ilvija Pikturnaitė 1330-1500212 a.   
12.Zita Šakienė  1500-1630306 a.  
13.Salomėja Šatienė 1330-1500310 a.Jaunystės 2   
14Vaida Žegunienė1500-1630305 a.    

Katedros dėstytojų leidybinė veikla:

 • KuprienėL. Komunikacinė kompetencija ir jos ugdymas aukštosiose mokyklose“„Educatio, cultura, societas, Ecclesia“ (III), Marijampolė. 2014. ISBN 978-9955-645-60-3.
 • Paužuolienė J., Docienė V., Vaitiekus A. Lietuviško ir užsienio kapitalo organizacijų organizacinės kultūros tyrimas. Regional Formation and Development Studies.  2014, Nr. 2 (13), p. 96-105. ISSN 2029-9370.
 • Gedmičenko V., Paužuolienė J. Švietimo įstaigos vidinės komunikacijos tobulinimo galimybės. XXI a. iššūkiai Lietuvai ir Europai: ekonominiai, politiniai ir kultūriniai aspektai. Studentų mokslinės konferencijos medžiaga. 2014. ISBN 978-9955-18-804-9.
 • Pažereckaitė S., Paužuolienė J. Įmonės darbuotojų karjeros projektavimas. XXI a. iššūkiai Lietuvai ir Europai: ekonominiai, politiniai ir kultūriniai aspektai. Studentų mokslinės konferencijos medžiaga. 2014. ISBN 978-9955-18-804-9.
 • KuprienėL. Komunikacinių kompetencijų taikymas darbuotojų atrankos pokalbių metu. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Profesinės studijos: teorija ir praktika. Šiaurės Lietuvos kolegija. UAB „Šiaulių knygrišykla. 2013 Nr. 4(1). ISSN 2029-431X.
 • KuprienėL. Dalykinio pokalbio struktūra ir jos taikymas darbuotojų atrankos interviu metu“
 • „Profesinės studijos: teorija ir praktika“,Šiaurės Lietuvos kolegija. UAB „Šiaulių knygrišykla. 2013. ISSN 1822-3648
 • Žegunienė VVadybinių kompetencijų praktinis pritaikomumas darbo rinkoje // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė. 7 – osios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of Contemporary Specialists: the Unity of Theory and Practice : 7th international conference selected papers / Kauno kolegija. Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras. ISSN 2029-4557. 2013, 7, p. 198-203 : iliustr. Prieiga per internetą: <https://ojs.kauko.lt/index.php/ssktipd/article/viewFile/453/458>.
 • Šatienė S.Institutional older adult education: older learner characteristics and role in lifelong learning„. Current issues of education in researches of PhD students”2013 11 27-28.
 • Jankauskienė B., Parišauskienė D., Žegunienė V. Mokymo(si) metodų įvairovė užsienio kalbų kompetencijos ugdymui. Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė : 7 – osios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos straipsnių rinkinys = Competence of Contemporary Specialists: the Unity of Theory and Practice : 7th international conference selected papers / Kauno kolegija. Kaunas : Kauno kolegijos Leidybos centras. ISSN 2029-4557. 2013, 7, p. 7-14 : iliustr. Prieiga per internetą: <https://ojs.kauko.lt/index.php/ssktipd/article/viewFile/418/421>.
 • Parišauskienė, Dalia;Jankauskienė, Birutė. Verslo rusų kalbos vartojimo poreikis Klaipėdos regiono įmonėse // Role of higher education institutions in society: challenges, tendencies and perspectives = Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. 2013, 1(2), p. 192-199 : iliustr. Prieiga per internetą: <http://www.akolegija.lt/library/fls1/1383640404.pdf>.
 • Daubarienė, Jolanda;Parišauskienė, Dalia. Viešbučio administratoriaus kompetencija: Palangos viešbučių vadovų požiūris // Administratorius šiandien: iššūkiai ir perspektyvos : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, 2013 m. balandžio 25 d. / Marijampolės kolegija. Marijampolė: Marijampolės kolegija, 2013. ISBN 9789955645566. p. 10-18 : iliustr.
 • Jankauskienė D. [Янкаускене Д.], Kuklienė L. [Куклене Л.], Kuklys I. [Куклис И.], Parišauskienė D. [Паришаускене Д.]. Исследование возможностей получения энергии за счёт водных ресурсов Кретингского, Cкуодасского и Мажяйкского районов./ Baltic surveying 2013 : international scientific methodical conference : proceedings. Kaunas: Akademija. ISSN 2243-5999. 2013, p. 72-75. : iliustr.
 • Pikturnaitė I., Paužuolienė J.Organizacinės kultūros institucionalizavimas. „Tiltai“ (Nr. 4), Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. ISSN 1392-3137.
 • Pikturnaitė I. Savivaldybių administracijų žmogiškųjų išteklių valdymo teisinio reglamentavimo vertinimas strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo koncepcijos aspektu. „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“ (Nr. 1 (29)), Šiaulių universiteto leidykla. 2013. ISSN 1648-9098.
 • Paužuolienė J., Mauricienė I. Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation in Public Institutions. Socialiniai tyrimai / Social Research. 2013, Nr. 4 (33), p. 141–150. ISSN 1392-3110.
 • Paužuolienė J., Benetienė I. Etikos kodeksas švietimo įstaigoje: darbuotojų ir studentų požiūris. Vadyba. 2013, Nr. 1 (22), p. 59-64. ISSN: 1648-7974.
 • Paužuolienė J., Vatekienė J. UAB „Klaipėdos keliai“ darbuotojų motyvacijos ir įmonės finansinių rezultatų sąsajos. Profesinės studijos: teorija ir praktika. 2013, Nr. 12, p. 115-122. ISSN 1822-3648.
 • Čistienė A., Slušnienė G. Bendradarbiavimas, bendravimas, santykiai ir sąveika ugdymo procese.  Leidinys „ Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ ,2012.1(1). Alytus: Alytaus kolegija. Leidinys referuojamas IndexCopernicus tarptautinėje duomenų bazėje.
 • Arlauskienė R., Galdikienė, Nijolė; Klizaitė,Jūratė. Peculiarities of the organizational culture of higher education institution // Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai : sandūra ir sąveika = Applied research in health and social sciences : interface and interaction / Klaipėdos valstybinė kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1822-3338. 2012, nr. 1(9), p. 8-16 : iliustr. [IndexCopernicus; EBSCO]. Pagrindas: KVK Publikacijų duomenų bazė (https://pbd.library.lt)
 • Domarkas M., Grigalauskas S., Žegunienė. V. Informacinių technologijų kompetencija – pagalba mokantis anglų kalbos. Verslo ir technologijų įžvalgos 2012 : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda, 2012. ISBN 9789955893141. p. 92-99.
 • Baltrušaitytė E., Lenzbergaitė I., Narmontaitė M., Parišauskienė D. Ar mes reikalingi savo
 • kraštui?  Verslo ir technologijų įžvalgos 2012 : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija: straipsnių rinkinys [elektroninis išteklius] / Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas. Klaipėda, 2012. ISBN 9789955893141. p. 31-40. : iliustr
 • Parišauskienė D., Jankauskienė B. Komunikacinės užsienio kalbų kompetencijos poreikis ugdymo procese. Kalbų studijos aukštojoje mokykloje: konferencijos medžiaga, 2012 m. gruodžio14 d.  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2012. ISBN 9789955152514. p. 109-114 : iliustr.
 • Bručkutė R., Paužuolienė J., Docienė V., Vaitiekus A. Uždarosios Akcinės Bendrovės motyvavimo poveikis darbuotojams. Vadyba. 2012, Nr. 1 (20), p. 29-36. ISSN: 1648-7974.
 • Benetienė I., Paužuolienė J. Aukštosios mokyklos akademinės etikos principų ir vertybių analizė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34). ISSN 1648-8776
 • Mauricienė I., Paužuolienė J. Organizational Culture Development in Klaipėda Municipality. Socialiniai tyrimai / Social Research. 2012, Nr. 3 (28), p. 121–132. ISSN 1392-3110.
 • Paužuolienė J., Mauricienė I. Karjeros planavimas įvertinant demografines charakteristikas. Vadyba. 2012, Nr. 2 (21), p. 41-46. ISSN: 1648-7974.
 • Statkuvienė DŽaismingų mokymo(si) metodų taikymas dalykinės užsienio kalbos suaugusiesiems paskaitose. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“ straipsnių rinkinys 2012/6 (I). Kauno kolegija. ISBN 2029 – 4557.
 • Jankauskienė B., Parišauskienė DUžsienio kalbų kompetencijos aktualumas šiuolaikinėje darbo erdvėje. Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „Verslas – studijos – mokslas 2012“ straipsnių rinkinys. Žemaitijos kolegija, Rietavas. ISBN 978-609-404-118-1.
 • Šakienė Z., Statnickė G. Pareigos ir atsakomybės vaidmuo asmens veiklos kokybei. Respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos „Verslas – studijos – mokslas 2012“ straipsnių rinkinys. Žemaitijos kolegija, Rietavas. ISBN 978-609-404-118-1.
 • Žegunienė V., Parišauskienė D., Jankauskienė B. Daugiakalbiai specialistai – verslo sėkmė?. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“ straipsnių rinkinys 2012/6 (I). Kauno kolegija. ISBN 2029 – 4557.
 • Ežerskienė R., Gertienė S. Būsimųjų pedagogų kūrybiškumo raiškos aspektai, mokant renginių.„Pedagogo kūrybiškumo raiška ir galimybės planuojant, kuriant ir tobulinant modernių ugdymo aplinką“. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga KVK PF; 2011.04.28; ISBN 978-9955-18-479-9.
 • Arlauskienė R., Vanagienė V. Įmonių socialinės atsakomybės propagavimas reklamoje, stiprinant prekės ženklo vertę pirkėjui // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: research papers / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomiko institutas. Kaunas: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1822-6760. 2011, nr. 5(29), p. 14-21 : iliustr. [EBSCOhost: Business source complete; Central & Eastern European Academic Source; Ulrich’s]. Pagrindas: KVK Publikacijų duomenų bazė (https://pbd.library.lt)
 • Slušnienė G, Čistienė A. Ugdymo aplinkos tobulinimo metodologiniai pagrindai. „Pedagogo kūrybiškumo raiška ir galimybės planuojant, kuriant ir tobulinant modernių ugdymo aplinką“. Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga KVK PF; 2011.04.28; ISBN 978-9955-18-479-9.
 • Mauricienė I., Vaitiekus A. Studentų Baigiamojo darbo ir kursinio darbo rengimo metodika. Kaunas, UAB Vitae Litera, 2011. ISBN 978-609-454-004-2
 • Pikturnaitė I. Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų sistemos įgyvendinimo ir jas įgyvendinančių specialistų veiklos charakteristikų sąsajos: savivaldybių administracijų atvejis. „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūrų plėtrai“ (Nr. 4 (28)), S.Jokužio leidykla-spaustuvė. 2011. ISSN 1822-6760.
 • Jagminas J., Pikturnaitė I. Personnel specialists as the factor of implementation of strategic human resource development in LR municipalities‘ administrations. „Viešoji politika ir administravimas“ (Nr. 10 (3)), Technologija. 2011. ISSN 1648-2603.
 • Šimanskienė L., Paužuolienė J. Darnaus vystymokoncepcijos suvokimas organizacijose. Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2011, Nr. 2 (26). ISSN 1822-6760.
 • Šimanskienė L., Paužuolienė J. Darnaus vystimosi tyrimas Lietuvos organizacijose. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2011, Nr. 58, p. 119-132.
 • Čistienė A., Bertužytė B., Servaitė L. Imigrantų vaikų socialinė ir kalbinė integracija Anglijos ir Šveicarijos mokyklose // Emigrantų ir imigrantų vaikų ugdymas Lietuvoje. Straipsnių rinkinys, p.150. Klaipėda, 2010. ISBN 978-9955-839-17-0.
 • Arlauskienė, Renata; Liebuvienė, Jūratė. Profesionalių vairuotojų polinkio rizikuoti ir rizikingo vairavimo elgesio sąveikos tyrimai Lietuvos transporto organizacijose // Profesinės studijos: teorija ir praktika : mokslinių straipsnių žurnalas = Professional studies: Theory and practice : Scientific journal / Šiaulų kolegija. Šiauliai : Šiaulių kolegijos leidybos centras. ISSN 1822-3648. 2010, nr. 6, p. 45-51. : iliustr. Prieiga per internetą: http://pstp.svako.lt/ps06/ketvirtas.pdf>. [IndexCopernicus]. Pagrindas: KVK Publikacijų duomenų bazė (https://pbd.library.lt)
 • Šatienė S. Kalbos pažinimo ugdymas daugiakalbystės kontekste // Emigrantų ir imigrantų vaikų ugdymas Lietuvoje. Straipsnių rinkinys, p.129. Klaipėda, 2010. ISBN 978-9955-839-17-0.
 • Paužuolienė J. Socialinės atsakomybės įtaka darniai verslo plėtrai. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 1 (26), p. 116-121. ISSN 1648-8776.
 • Šimanskienė L., Paužuolienė J. Įmonių socialinės atsakomybės ir organizacinės kultūros sąsajų tyrimas Lietuvoje organizacijose. Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2010, Nr. 23 (4), p. 109-117. ISSN 1822-6760.
 • Šimanskienė L., Paužuolienė J. Corporate Social Responsibility Based on Sustainable Business. Human Resources: The Main Factor of Regional Development. 2010, No.  3, p. 324,
 • Šimanskienė L., Paužuolienė J. Įmonių socialinės atsakomybės ir organizacinės kultūros sąsajų analizė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2010, Nr. 53, p. 87-98. ISSN 1392-1142
 • Šimanskienė L., Paužuolienė J. Darnaus vystymokoncepcijos suvokimas organizacijose. Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. 2011, Nr.2(26). ISSN 1822-6760.
 • Jagminas J., Pikturnaitė I. The correlation between strategic human resource management and human resource development in LR municipalities‘ administrations. „Human resources management and ergonomics“ (Nr. 4 (1)). 2010. Elektroninis išteklius.
 • Bertužytė B., Čistienė A., Jašinskaitė E. The Development of Intercultural Competence in Foreign Language Education // Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika / Applied Research in Health ans Social Sciences: Interface and Interaction. Nr.6 (1). Klaipėda: Druka, 2009. ISSN 1822-33388.
 • Čistienė A., Servaitė L. On Culture, Arts and Recreation. Mokomoji knyga, I dalis (el. laikmena). KLK PF, 2009. ISBN 978-9955-893-04-2.
 • Arlauskienė R. Psichologija. Klaipėda, KU leidykla, 2009. ISBN 978-9955-18391-4.
 • Šatienė S., Ežerskienė R. Development of content integration links between teaching mother tongue and foreign language in primary school // Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika / Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction.  Nr.6 (1). Klaipėda: Druka, 2009. ISSN 1822-33388.
 • Ežerskienė R., Urbonaitė G. Studentų tyrimų sklaida: realijos ir perspektyvos. Straipsnių rinkinys. Klaipėda: Druka, 2009. ISSN 1822-33388.
 • Benetienė I., Žegunienė VKorupcija: kas tai? Kaip išvengti?. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos“ straipsnių rinkinys. Kauno kolegijos ekonomikos ir teisės fakultetas, 2009 m. lapkričio 12 d. ISBN 978 – 9955 – 27 – 169 – 7.
 • Pikturnaitė I., Vaitiekus A. Vadybos pagrindai. Klaipėda, KU leidykla, 2009. ISBN 978-9955-18-399-0.
 • Pikturnaitė I. Strateginio žmogiškųjų išteklių valdymo viešajame sektoriuje ypatumai. „Vadyba“ (Nr. 2 (15)), KU leidykla. 2009. ISSN 1648-7974.
 • Jagminas J., Pikturnaitė I.Žmogiškųjų išteklių valdymo kaitos ypatumai. „Vadyba“ (Nr. 1 (14)), KU leidykla. 2009. ISSN 1648-7974.
 • Docienė V., Pikturnaitė I. Personalo vadyba. Klaipėda, KU leidykla, 2009. ISBN 978-9955-18-401-0.
 • Paužuolienė J., Trakšelys K. Komunikacijos reikšmė organizacinėje kultūroje. Vadyba. 2009, Nr. 14 (2), p. 157-162. ISSN: 1648-7974.
 • Šimanskienė L., Paužuolienė J. The research on national features: better way to understand employees. Wspolczesne wyzwania wobec zarządzania. 2009, p.302-310. ISBN 978-83-913962-6-1.
 • Šakienė Z., Jankauskienė B., Moščenkova E., Statkuvienė D. Semantizmas – populiari leksikos klaida. Kalbos praktikos problemos. Klaipėda, 2009. ISSN 2029 – 204X, p. 62 – 75.
 • Daraškaitė D., Litevkienė N., Daigorienė A., Danielienė J., Ravinienė D., Mačerauskienė N. Texts and Exercises for Tourism Industry. Šiauliai, Šiaulių kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 978 9955 643 90 6.
 • Žegunienė V. Future Businesspeople intercultural competency and its relation with English language. Global Academic Journal: Social Science Insight. 2009. ISSN 2029-0365. (prieiga /nternetu – www. scholaaricles.net).

Parašykite komentarą